Szkielet nośny roślin

350 milionów lat
lub 85 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: paleo­zoik / karbon

Rośliny tworzą stabilną subs­tancję lign­inę jako mate­riał do budowy struk­tur nośnych i ochron­nych. Ten skład­nik drewna umoż­li­wia rośli­nom bardzo wysoki wzrost. Przez długi czas nie może być rozkła­d­any przez mikro­or­ga­nizmy. Rośliny nie gniją, a zami­e­niają się w węgiel. Zawar­tość CO2 w powie­trzu spada, a jedno­c­ześ­nie zawar­tość tlenu wzrasta. Dlatego owady mogą rosnąć bardzo duże i kolo­ni­zować nowe lasy.

Euro­ame­ryka (Laurosja) i Gond­wana zder­zają się, twor­ząc nowy super­kon­ty­nent Pangea. W Euro­ame­ryce panują warunki tropi­kalne, podczas gdy masy lądowe na biegunie połud­nio­wym pokryte są coraz grubszą warstwą lodu. Poziom morza spada z powodu twor­ze­nia się lodu.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.