Templin (Brandenburgia)

Ścieżka ewolu­cji w Templi­nie jest ważną częścią nowo zapro­jek­to­wa­nego parku publicz­nego w Templi­nie od piątku 29 maja 2020 roku.
Opera­to­rem ścieżki jest miasto Templin. Ścieżka została poda­ro­wana miastu przez Kościół Lata­ją­cego Potwora Spaghetti (Kirche des Flie­gen­den Spaghet­ti­mon­sters) na jego 750. urodziny i zain­sta­lo­wana przy życz­li­wym wspar­ciu miej­skiego wydziału budowlanego.

Ścieżka rozpo­czyna się przy Rödde­li­ner Straße tuż obok pomnika Karola Marksa (północny punkt na mapie) i prowa­dzi główną ścieżką Bürger­gar­ten w kierunku Ziege­le­ibrücke (czer­wona pinezka). Począt­kowa część nie jest jesz­cze popraw­nie wyświe­tlana w Google Maps, tutaj możesz ją dokład­niej zoba­czyć na mapie wędrówki.

Ilustra­cje moty­wów na tej stro­nie: Bernd Kammermeier.

Komentowanie jest wyłączone.