Pierwsze cyjanobakterie

3500 milionów lat
lub 854 metry przed dniem dzisiejszym

Epoka: archaik

Prekur­sory cyja­no­bak­te­rii (dawniej zwanych sini­cami) to pierwsze komórki, których ślady można wykryć w starych skałach. Dzięki błonie komór­kowej były one już w stanie regu­lo­wać wymi­anę subs­tancji i ener­gii z otoczeniem.
Od tego czasu można również wykryć osady wapi­enne (stroma­to­lity) innych mikroorganizmów.

Dwut­le­nek węgla pier­wot­nie obecny w atmos­ferze rozpuszcza się w ocea­nach i jest tam wykor­zy­sty­wany do budowy biom­asy. Oznacza to, że atmos­fera składa się prawie w całości z azotu. Tlen nie jest jeszcze dost­ępny, a zatem nie ma warstwy ozono­wej chro­niącej przed promie­niami UV. W tym okre­sie mógł powstać pierwszy super­kon­ty­nent Ur.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.