Degradacja szkieletów roślin

290 milionów late
lub 71 metrów przed dniem dzisiejszym

Okres: paleo­zoik / perm

Niek­tóre grzyby rozwi­jają zdol­ność rozkła­da­nia lign­iny. Erup­cje wulkanów, pożary węgla na dużą skalę i rozpad lign­iny obniżają poziom tlenu i zwięks­zają zawar­tość dwut­lenku węgla w atmos­ferze. Oceany zostają zakwas­zone. Tempe­ra­tura szybko wzrasta (efekt cieplar­niany). Nastę­puje czwarte masowe wymier­a­nie, które jest najwięks­zym w histo­rii Ziemi. Znika 95% życia morskiego i 75% orga­niz­mów lądo­wych. Wraz z permem skońc­zyła się era paleo­zoiczna i rozpo­c­zęła się era mezozoiku.

Klimat staje się coraz bard­ziej suchy i konty­nen­talny. Robi się coraz ciep­lej, lodowce topnieją na biegunie połud­nio­wym, a poziom morza znów się podnosi. Dzieje się to z dużymi waha­niami, konty­nenty są wielok­rot­nie zale­wane wodą i ponow­nie wysy­chają. Powstają duże złoża soli.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.