Kręgowce

505 milionów lat
lub 123 metry przed dniem dzisiejszym

Epoka: paleo­zoik / kambr

Zawar­tość tlenu w morzu gwał­tow­nie wzrasta, w ciągu 5 — 10 milionów lat powstaje więks­zość sche­ma­tów budowy istot żywych, które istnieją do dziś. Ryby to pierwsze żywe istoty z wewnę­trz­nym szkie­le­tem i elas­ty­cz­nym kręgosłu­pem. Są to „zwier­zęta dwus­t­ronne”. Sche­mat jest tak pomyślny, że rozpo­c­zyna się Era Ryb. W ten sposób kład­zie się podwa­liny pod rozwój wszyst­kich innych kręgow­ców, w tym ludzi.

Przed­sta­wiony jest okaz z rodzaju Petro­my­zon­ti­for­mes (minogi).

W kambrze klimat na Ziemi staje się coraz ciep­le­jszy. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz mocno się podnosi. W końcu więks­zość konty­nen­tów zale­wają płyt­kie morza. Masy lądowe znaj­dują się głów­nie na półkuli połud­nio­wej. Wewną­trz nich rozcią­gają się rozle­głe pusty­nie. Klimat jest gorący i wilgotny.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.