Rośliny kwitnące

130 milionów lat
lub 25 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: mezozoik / kreda

Rozwój roślin kwit­ną­cych rozpo­c­zął się praw­do­pod­ob­nie około 200 milionów lat temu, kiedy niek­tóre rośliny zwie­lok­rot­niły cały swój mate­riał gene­ty­czny. Dalsze zmiany w namnoż­onych chro­mo­so­mach dopro­wad­ziły do powsta­nia kwia­tów. Rozwój ten musiał mieć miejsce kilka razy, o czym świad­czy ilość podsta­wo­wych sche­ma­tów budowy kwiatów.
Najstarsze skami­e­niałe rośliny kwit­nące mają zaled­wie około 130 milionów lat i wystę­pują bardzo rzadko. Stąd ich rozwój jest słabo zbad­any. Być może rozwinęły się z paproci, które były iden­ty­fi­kow­alne od 400 milionów lat. Rośliny kwit­nące nadal mają wpływ na rozwój owadów i odwrotnie.

Klimat jest ciepły przez cały czas. Ląd jest wolny od lodu, więc poziom morza jest wysoki. Atmos­fera zawi­era 1,5 razy więcej tlenu i 4 razy więcej CO2 niż obec­nie. Rozpad Gond­wany trwa. Austra­lia oddziela się od Antark­tydy a Afryka od Ameryki Połud­nio­wej, oddziel­ają się także Indie.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.