Człowiekowate (hominid)

18 milionów lat
lub 4 metry przed dniem dzisiejszym

Epoka: keno­zoik / neo-miocen

Grupa ssaków ewolu­uje w Afryce w aktywne w dzień małpy człe­koksz­tałtne. Są one przod­kami wszyst­kich żyją­cych dziś gibonów i małp człe­koksz­tałt­nych, a tym samym przod­kami wszyst­kich ludzi. Mają słabo pigmen­to­waną skórę i stosun­kowo rzadką sierść. Kciuk, który można porus­zać nieza­leż­nie od pozostałych palców, umoż­li­wia korzy­sta­nie z narzędzi. Oczy skie­ro­wane do przodu zapew­niają dobre widze­nie przestrzenne.

Zderze­nie różnych płyt konty­nen­tal­nych tworzy wyso­kie góry: płyta indy­jska naciska na płytę eurazja­ty­cką i prowadzi do wyfał­do­wa­nia Hima­la­jów. Również płyta afry­kańska naciska na płytę euro­azja­ty­cką, twor­ząc góry Zagros (Iran) i Alpy.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.