Pierwsze ślady życia

4100 mili­onów lat
lub 1000 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: hadeik

Na Ziemi, która jest jeszcze bardzo młoda i liczy 500 mili­onów lat, ewolucja chemiczna zmie­nia się w biolo­giczną. Tu zaczyna się rozwój życia.

Życie powstaje w wodzie i również tam się rozprzestrze­nia. Pier­wotne komórki zaczy­nają się rozmnażać. Prze­ka­zują swój mate­riał gene­ty­czny potomstwu, który czasami się zmie­nia i ulega natu­ral­nej selekcji.

Przechod­ząc od stacji do stacji, spró­buj sobie uświa­do­mić, jak niewyo­brażal­nie długie jest 4100 mili­onów lat.

Pierwsza atmos­fera składa się w ok. 80% z pary wodnej, w 10% z dwut­lenku węgla oraz dwut­lenku siarki, azotu i innych drob­nych cząs­tec­zek (wodór, siar­ko­wo­dór, tlenek węgla, metan, amoniak). Po ochłod­ze­niu para wodna skra­pla się. Rezultatem są ciągłe deszcze i twor­ze­nie się oceanów.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajd­zi­esz na stro­nie evokids.de.


W 2016 roku w pasie zielo­n­ego kami­e­nia Nuvvua­git­tuq Supra­crus­tal Belt w półno­c­nej Kanad­zie nad Zatoką Hudsona odkryto mikro­sko­pi­jne struk­tury, które są bardzo podobne do dzisie­js­zych nitko­wa­tych mikro­or­ga­niz­mów w podmor­skich komi­n­ach (czarne kominy hydro­ter­malne). Pasy Green­stone to mies­zanka skał wulka­nicz­nych i osado­wych o bardzo wyso­kiej zawar­tości magnezu i żelaza. Praw­do­po­d­ob­nie powstały one w wyniku działa­nia podmor­skich gorą­cych źródeł.

Od kiedy na Ziemi istnieje życie?

Wiek tej skały został okreś­l­ony na 3,8 do 4,3 mili­arda lat przy użyciu metod datow­a­nia. Kiedy powstała ta skała, na Ziemi istniało praw­do­po­d­ob­nie życie mikro­bio­lo­giczne. Hipotezę tę dodat­kowo potwierd­zają dowody na obec­ność cząs­tek tlenku żelaza i węglanów, które wska­zują na biolo­giczne pochod­ze­nie tych subs­tancji, a także stos­unek izotopów węgla 12C i 13C, co wska­zuje na pochod­ze­nie z subs­tancji orga­nicz­nych. Odkrycie potwierdza hipotezę o pochod­ze­niu życia w gorą­cych źródłach na dnie morza i suge­ruje, że powsta­nie życia w odpo­wied­nich warun­kach nie jest tak niepraw­do­po­d­obne, jak długi czas sądzono.

Pośredni dowód poprzez produkty prze­mi­any materii

Pośredni dowód poprzez produkty prze­mi­any materii

Stroma­to­lity znaj­du­jące się w nieco młodszych skałach Gren­lan­dii, które są widoczne gołym okiem, można zdecy­do­wa­nie przy­pi­sać biolo­gicz­nemu (baktery­j­nemu) pochodzeniu.

Wspólny przo­dek wszyst­kich form życia

Chociaż teore­ty­cz­nie istnieje kilka możli­wości twor­ze­nia i budowy żywych komó­rek, w każdym razie zwyciężyła forma istnie­jąca do dziś na Ziemi. Wszyst­kie formy życia można prześ­led­zić wstecz do wspól­n­ego przodka, który miał już uniwer­salny kod gene­ty­czny, wykor­zy­sty­stu­jący pięć nukleo­ty­dów do syntezy DNA i RNA oraz 20 natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych L‑aminokwasów do budowy białek. [KHB]

Komentowanie jest wyłączone.