Pierwsze ślady życia

4100 milio­nów lat
lub 1000 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: hadeik


Na Ziemi, która jest jesz­cze bardzo młoda i liczy 500 milio­nów lat, ewolu­cja chemiczna zmie­nia się w biolo­giczną. Tu zaczyna się rozwój życia.

Życie powstaje w wodzie i również tam się rozprze­strze­nia. Pier­wotne komórki zaczy­nają się rozmna­żać. Prze­ka­zują swój mate­riał gene­tyczny potom­stwu, który czasami się zmie­nia i ulega natu­ral­nej selekcji.

Prze­cho­dząc od stacji do stacji, spró­buj sobie uświa­do­mić, jak niewy­obra­żal­nie długie jest 4100 milio­nów lat.

Pierw­sza atmos­fera składa się w ok. 80% z pary wodnej, w 10% z dwutlenku węgla oraz dwutlenku siarki, azotu i innych drob­nych cząste­czek (wodór, siar­ko­wo­dór, tlenek węgla, metan, amoniak). Po ochło­dze­niu para wodna skra­pla się. Rezul­ta­tem są ciągłe desz­cze i tworze­nie się oceanów.

Tę infor­ma­cję w prostym języku znaj­dziesz na stro­nie evokids.de.


W 2016 roku w pasie zielo­nego kamie­nia Nuvvu­agit­tuq Supra­cru­stal Belt w północ­nej Kana­dzie nad Zatoką Hudsona odkryto mikro­sko­pijne struk­tury, które są bardzo podobne do dzisiej­szych nitko­wa­tych mikro­or­ga­ni­zmów w podmor­skich komi­nach (czarne kominy hydro­ter­malne). Pasy Green­stone to mieszanka skał wulka­nicz­nych i osado­wych o bardzo wyso­kiej zawar­to­ści magnezu i żelaza. Praw­do­po­dob­nie powstały one w wyniku dzia­ła­nia podmor­skich gorą­cych źródeł.

Od kiedy na Ziemi istnieje życie?

Wiek tej skały został okre­ślony na 3,8 do 4,3 miliarda lat przy użyciu metod dato­wa­nia. Kiedy powstała ta skała, na Ziemi istniało praw­do­po­dob­nie życie mikro­bio­lo­giczne. Hipo­tezę tę dodat­kowo potwier­dzają dowody na obec­ność cząstek tlenku żelaza i węgla­nów, które wska­zują na biolo­giczne pocho­dze­nie tych substan­cji, a także stosu­nek izoto­pów węgla 12C i 13C, co wska­zuje na pocho­dze­nie z substan­cji orga­nicz­nych. Odkry­cie potwier­dza hipo­tezę o pocho­dze­niu życia w gorą­cych źródłach na dnie morza i suge­ruje, że powsta­nie życia w odpo­wied­nich warun­kach nie jest tak niepraw­do­po­dobne, jak długi czas sądzono.

Pośredni dowód poprzez produkty prze­miany materii

Pośredni dowód poprzez produkty prze­miany materii

Stro­ma­to­lity znaj­du­jące się w nieco młod­szych skałach Gren­lan­dii, które są widoczne gołym okiem, można zdecy­do­wa­nie przy­pi­sać biolo­gicz­nemu (bakte­ryj­nemu) pochodzeniu.

Wspólny przo­dek wszyst­kich form życia

Chociaż teore­tycz­nie istnieje kilka możli­wo­ści tworze­nia i budowy żywych komó­rek, w każdym razie zwycię­żyła forma istnie­jąca do dziś na Ziemi. Wszyst­kie formy życia można prze­śle­dzić wstecz do wspól­nego przodka, który miał już uniwer­salny kod gene­tyczny, wyko­rzy­sty­stu­jący pięć nukle­oty­dów do syntezy DNA i RNA oraz 20 natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych L‑aminokwasów do budowy białek. [KHB]

Komentowanie jest wyłączone.