Pierwsze ślady życia

4100 milionów lat
lub 1000 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: hadeik

Na Ziemi, która jest jeszcze bardzo młoda i liczy 500 milionów lat, ewolucja chemiczna zmie­nia się w biolo­giczną. Tu zaczyna się rozwój życia.

Życie powstaje w wodzie i również tam się rozprze­strze­nia. Pier­wotne komórki zaczy­nają się rozmnażać. Prze­ka­zują swój mate­riał gene­ty­czny potomstwu, który czas­ami się zmie­nia i ulega natu­ral­nej selekcji.

Przechod­ząc od stacji do stacji, spró­buj sobie uświa­do­mić, jak niewyo­brażal­nie długie jest 4100 milionów lat.

Pierwsza atmos­fera składa się w ok. 80% z pary wodnej, w 10% z dwut­lenku węgla oraz dwut­lenku siarki, azotu i innych drob­nych cząs­tec­zek (wodór, siar­ko­wo­dór, tlenek węgla, metan, amoniak). Po ochłodze­niu para wodna skra­pla się. Rezu­ltatem są ciągłe deszcze i twor­ze­nie się oceanów.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.

Komentowanie jest wyłączone.