Współcześni ludzie (Homo sapiens)

0,2 miliona lat
lub 5 cm przed dniem dzisiejszym

Epoka: keno­zoik / czwartorzęd

Jeden z wcześ­nie­js­zych gatun­ków ludzi (Homo erec­tus) wędruje do Europy 200 000 lat temu, gdzie rozwija się w nean­der­tal­c­zyka. Nato­mi­ast w Afryce wyła­niają się z niego współc­ześni ludzie (Homo sapi­ens), którzy przy­by­wają do Europy 40 000 lat temu. Dzięki swoim narzęd­ziom i zdol­ności kontro­lo­wa­nia ognia homo sapi­ens podbija ziemię i staje się dzisie­js­zym czło­wie­kiem. Znac­ząco zmie­nia środo­wisko i uważa się, że przy­c­zy­nia się do siód­mego wiel­kiego wymier­a­nia w histo­rii Ziemi.

Ilus­tracja Bernda Kammer­mei­era wykor­zys­tu­jąca plakietkę z sond kosmicz­nych Pioneer 10 i 11

Niski poziom mórz pozwo­lił na kolo­ni­za­cję Austra­lii z Papui Nowej Gwinei około 65 000 lat temu. Około 15 000 lat temu ustą­pie­nie lodu na konty­nen­cie amery­kańs­kim umoż­li­wiło zalud­nienie jego przez Cieś­ninę Beringa. Obec­nie globalne podróże rozprze­strze­niają zwier­zęta i rośliny po całym świecie.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.