Ludzie (homininy)

7 milionów lat
lub 1,6 metra przed dniem dzisiejszym

Epoka: keno­zoik / neo-miocen

Przod­ko­wie współc­zes­nych ludzi i wszyscy ich wymarli krewni, którzy również byli już ludźmi, oddziel­ają się od linii rodo­wej czło­wie­ko­wa­tych w Afryce. Do tego momentu można prześ­led­zić wspólne drzewo genea­lo­giczne wszyst­kich ludzi. Należą do nich Austra­lo­pi­the­cus afaren­sis (Lucy), Homo rudol­fen­sis, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo nean­dertha­len­sis i wiele innych.
Rozwój dzisie­js­zego czło­wieka zaczyna się w Afryce. W kilku falach rozprze­strze­nia się on w Azji i Euro­pie. Doch­odzi do ciągłego mies­za­nia się różnych populacji.

Ilus­tracja Bernda Kammer­mei­era na podsta­wie dioramy z Muzeum Narodo­wego w Nairobi

Położe­nie konty­nen­tów w stosunku do siebie zasad­niczo odpowiada aktu­al­nej sytu­acji. Warunki klima­ty­czne zmie­niły się jedy­nie lokalnie.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.