Ludzie (homininy)

7 milio­nów lat
lub 1,6 metra przed dniem dzisiejszym

Epoka: keno­zoik / neo-miocen

Przod­ko­wie współ­cze­snych ludzi i wszy­scy ich wymarli krewni, którzy również byli już ludźmi, oddzie­lają się od linii rodo­wej czło­wie­ko­wa­tych w Afryce. Do tego momentu można prze­śle­dzić wspólne drzewo gene­alo­giczne wszyst­kich ludzi. Należą do nich Austra­lo­pi­the­cus afaren­sis (Lucy), Homo rudol­fen­sis, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo nean­der­tha­len­sis i wiele innych.
Rozwój dzisiej­szego czło­wieka zaczyna się w Afryce. W kilku falach rozprze­strze­nia się on w Azji i Euro­pie. Docho­dzi do ciągłego miesza­nia się różnych populacji.

Poło­że­nie konty­nen­tów w stosunku do siebie zasad­ni­czo odpo­wiada aktu­al­nej sytu­acji. Warunki klima­tyczne zmie­niły się jedy­nie lokalnie.

Tę infor­ma­cję w prostym języku znaj­dziesz na stro­nie evokids.de.


Około 7 milio­nów lat temu, a według najnow­szych badań praw­do­po­dob­nie zale­d­wie około 5 milio­nów lat temu, przod­ko­wie dzisiej­szych ludzi i wszy­scy ich wymarli krewni, którzy byli również ludźmi, oddzie­lili się od linii czło­wie­ko­wa­tych i małp człe­ko­kształt­nych w Afryce.

Wyjaśnienie pojęć

W zakre­sie małp człe­ko­kształt­nych (homi­ni­dae) można dziś goryle, szym­pansy i ludzi wraz z ich przod­kami ująć w jednej grupie Homi­ni­nae (czło­wie­ko­wa­tych).

Wszyst­kie gatunki z rodzaju Homo i ich ludzcy poprzed­nicy są zgru­po­wani jako homi­nini w węższym sensie, tj. ludzie żyjący dzisiaj i ich (wszy­scy wymarli) przod­ko­wie, ale nie wspólni przod­ko­wie szym­pan­sów i ludzi. Dzisiej­sze homi­nini obej­mują rodzaje Homo, Paran­th­ro­pus, Austra­lo­pi­the­cus oraz kilka innych.

Ilustra­cja termi­nów homi­ni­nae (obej­muje ludzi, szym­pansy i goryle) i homi­nini (także homi­niny, obej­muje tylko ludzi).

Wspólne drzewo gene­alo­giczne wszyst­kich ludzi można prze­śle­dzić od oderwa­nia się od linii szym­pan­sów. Znane są między innymi Austra­lo­pi­the­cus afaren­sis (Lucy), Homo erga­ster, Homo rudol­fen­sis, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo nean­der­tha­len­sis i wiele innych.Inne homi­nidy, takie jak B. Rama­pi­the­cus lub Gigan­to­pi­the­cus (oba znale­zione w Indiach lub Megan­th­ro­pus z Jawy, są najpraw­do­po­dob­niej przod­kami orangutana).

Rozwój czło­wieka rozpo­czął się dzisiaj w Afryce. W kilku falach rozprze­strze­nił się on w Azji i Euro­pie. Nie mogło się to jednak zdarzyć przed opano­wa­niem używa­nia ognia, które według nowszych odkryć miało miej­sce dopiero w starym plej­sto­ce­nie (0,8–1,8 mln lat temu). Najstar­sze udoku­men­to­wane pale­ni­ska, które niewąt­pli­wie zostały stwo­rzone przez ludzi, pocho­dzą z jaskini Wonder­werk w Połu­dnio­wej Afryce i mają około miliona lat.

Około 800 000–700 000 lat temu Homo erec­tus zasie­dlił Azję Środ­kową i Wschod­nią, a nieco później, około 650 000 lat temu, Europę, gdzie wystę­puje jako Homo heidel­ber­gen­sis (później Homo erec­tus). Droga, którą podą­żył Homo erec­tus do Europy, nie została jesz­cze wyja­śniona. Wszyst­kie analo­giczne wcze­śniej­sze znale­zi­ska między Afryką a Europą są znacz­nie młod­sze niż żuchwa znale­ziona w Mauer nieda­leko Heidel­bergu. [KHB]

Sche­ma­tyczny diagram ewolu­cji homi­ni­nów. Źródło: Martin0815, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6527468.

Komentowanie jest wyłączone.