Rośliny wychodzą na ląd

450 milionów lat
lub 110 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: paleo­zoik / ordowik

Pierwsze rośliny i owady prze­mies­zc­zają się na ląd, poja­wia się wiele nowych gatun­ków. Klimat jest tropi­kalny, ale rośliny zmie­niają go zasad­niczo: wiążą dwut­le­nek węgla (gaz cieplar­niany) z atmos­fery, i tempe­ra­tura na ziemi spada. Jedno­c­ześ­nie wzrasta zawar­tość tlenu w atmos­ferze. Zmie­nia się również chemia morza. Główny konty­nent Gond­wany dryfuje nad biegu­nem połud­nio­wym. Wszystko to razem powo­duje drugie wiel­kie wymier­a­nie gatun­ków w histo­rii Ziemi.

Super­kon­ty­nent Gond­wana tworzy dużą masę lądową na półkuli połud­nio­wej. Dalej na północ zbliżają się do siebie Lauren­cja i Bałtyka. Duża część konty­nen­tów jest począt­kowo pokryta płytkimi, ciepłymi morz­ami. Jednak spadek tempe­ra­tury spowo­do­wany meta­bo­liz­mem roślin prowadzi do nowej epoki lodowcowej.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.