Lokalizacje > Düsseldorf (Nadrenia Północna-Westfalia)

Ścieżka ewolu­cji w Nord­parku w Düssel­dor­fie zaczyna się przy Muzeum Aquazoo Löbbecke (Kaiser­swer­ther Str. 380, 40474 Düssel­dorf) i biegnie wzdłuż Grüne­wald­strasse w kierunku Renu.

W Düssel­dor­fie ścieżka ma 460 metrów długo­ści, więc każdy mili­metr odpo­wiada okre­sowi 10 000 lat.
W ten sposób na 400 metrach odtwo­rzona została histo­ria życia licząca 4 miliardy lat.
Infor­ma­cje odle­gło­ściowe na tabli­cach w Düssel­dor­fie są dosto­so­wane do tej skró­co­nej trasy.

Po ścieżce w Düssel­dor­fie ofero­wane są regu­lar­nie wycieczki z przewodnikiem.

Operatorem

ścieżki ewolu­cji w Düssel­dor­fie jest Stowa­rzy­sze­nie gbs Düssel­dorf — Düssel­dor­fer Aufklärungs­dienst e.V.

Ilustra­cje moty­wów na tej stro­nie: Bernd Kammermeier.

Komentowanie jest wyłączone.