Powstawanie szczęk kręgowców

420 milio­nów lat
lub 102 metry przed dniem dzisiejszym

Epoka: pale­ozoik / sylur

Na początku syluru kręgowce rozwi­jają zwinne szczęki, które pozwa­lają im chwy­tać, trzy­mać i rozdrab­niać jedze­nie. Otwiera to zupeł­nie nowe możli­wo­ści żywie­niowe dla zwie­rząt posia­da­ją­cych szczęki. Zęby powstają z łusek kost­nych i mogą siedzieć na krawę­dziach szczęki, w jamie ustnej lub w gardle. Rozwój ten jest tak pomyślny, że obec­nie istnieją tylko dwie bezsz­czę­kowe grupy kręgow­ców (minogi i śluzice).

Poka­zany jest Dunkle­osteus.

Po zakoń­cze­niu epoki lodow­co­wej na początku syluru panuje klimat umiar­ko­wa­nie ciepły, ze śred­nią globalną wyno­szącą około 17 °C. Stęże­nie tlenu wzra­sta po raz pierw­szy do 14%, podczas gdy stęże­nie dwutlenku węgla spada poni­żej 0,4%. Konty­nent Euro­ame­ryka (Lauro­sja) jest utwo­rzony z mas lądo­wych Lauren­cji i Bałtyki.

Tę infor­ma­cję w prostym języku znaj­dziesz na stro­nie evokids.de.


Ewolu­cja szczęki była złożo­nym proce­sem, który do dziś jest tylko częściowo poznany. Szczęka wyła­niała się z pierw­szego łuku trzew­nego lub gardło­wego, który u ryb rozwija się w pierw­szy łuk skrze­lowy. Do jego powsta­nia konieczna była dezak­ty­wa­cja ważnego genu rozwo­jo­wego. To bardzo niety­powy krok rozwóju. Jest on wyni­kiem złożo­nego, precy­zyj­nie skoor­dy­no­wa­nego w czasie i miej­scu zdarze­nia, w którym zinte­gro­wane są procesy wzro­stu mózgu i cewy nerwo­wej, serca i wycho­dzą­cych z niego naczyń krwio­no­śnych. Szyb­kie namna­ża­nie się komó­rek migru­ją­cych z obszaru mózgu embrio­nal­nego (komórki grze­bie­nia nerwo­wego) prowa­dzi do gwał­tow­nego wzro­stu obję­to­ści łuków i powsta­nia struk­tur przed­chrzęst­nych (blastemy), mięśni, nerwów i naczyń krwio­no­śnych w nich. Komórki grze­bie­nia nerwo­wego są zdeter­mi­no­wane gene­tycz­nie jesz­cze przed ich emigracją.

„Wyna­la­zek” szczęki

Poja­wie­nie się szczęki umoż­li­wiło przej­ście od form ssącego pobie­ra­nia pokarmu do drapież­nego stylu życia podczas ewolu­cji kręgowców.

Według star­szej syste­ma­tyki kręgowce są podzie­lone na dwie grupy; bezsz­czę­kowce (Agna­tha), która obec­nie obej­muje tylko minoga i śluzicę oraz żuchwowce (Gnatho­sto­mata), do której należą wszyst­kie inne formy kręgow­ców. Główną cechą gnatho­sto­mata jest szkie­let szczęki powstały z prze­kształ­co­nego pierw­szego łuku trzew­nego z prze­gu­bowo połą­czo­nymi szczę­kami górnymi i dolnymi. 

Minogi, które należą do bezsz­czę­ko­wych kręgow­ców, stano­wią ewolu­cyjny relikt, ich tarko­waty język i ssące usta pozwa­lają jedy­nie na stosun­kowo prymi­tywną formę odży­wia­nia. Dla tych orga­ni­zmów nie jest możliwa drapieżna forma życia. Na to pozwo­lił dopiero ewolu­cyjny „wyna­la­zek” szczęki.

Minogi: budowa ciała różnych form (na górze minóg morski, pośrodku minóg rzeczny, na dole minóg poto­kowy) i frag­ment ssącej pasz­czy z tarko­wym języ­kiem. (Źródło: wiki­pe­dia; zdję­cie po lewej:  Alexan­der Fran­cis Lydon (1836–1917) — British fresh water fishes; zdję­cie po prawej: Drow male)

O tym, że ta inno­wa­cja była bardzo „udaną” wytwo­rem, świad­czy między innymi fakt, że prawie wszyst­kie obec­nie istnie­jące kręgowce, takie jak ryby, gady, płazy, ptaki i ssaki, mają szczękę. Ta forma budowy najwy­raź­niej prze­wa­żyła nad bezsz­czę­ko­wymi planami konstrukcyjnymi.

Przy­czyny genetyczne

Gene­tyczne przy­czyny powsta­wa­nia szczęk były dotych­czas nieznane. Wiadomo było tylko, że chrząstka szczęki w zarod­kach żuchwow­ców wyła­nia się z tzw. łuku żuchwo­wego, pierw­szego z łuków skrze­lo­wych lub trzew­nych. Żaden z genów home­otycz­nych nie jest tutaj aktywowany.

Sztuczna akty­wa­cja tych genów w łuku żuchwy prowa­dzi do defor­ma­cji aparatu szczę­ko­wego. Z tego powodu było oczy­wi­ste, że rozwój szczęki zależy od regu­la­cji genów home­otycz­nych, co ostat­nio wyka­zano w ekspe­ry­men­tach z minogami.

Geny homeotyczne

Geny home­otyczne repre­zen­tują podro­dzinę genów home­obok­so­wych, które wystę­pują u wszyst­kich dotych­czas bada­nych zwie­rząt wielo­ko­mór­ko­wych. Geny home­otyczne dzia­łają jako geny regio­na­li­za­cji, które okre­ślają regio­nalną (pozy­cyjną) tożsa­mość komó­rek wzdłuż osi podłuż­nej ciała (infor­ma­cje o poło­że­niu). Geny home­otyczne u stawo­no­gów i kręgow­ców są skupione na chro­mo­so­mie jako klaster. Podczas ewolu­cji stawo­no­gów i kręgow­ców zmiany w ekspre­sji genów home­otycz­nych kore­lo­wały ze zmia­nami planów budowy ciała.

Zoolo­go­wie z Univer­sity of Reading (Wielka Bryta­nia) byli w stanie udowod­nić, że gen HoxL6 ulega ekspre­sji, tj. odczy­ta­niu i trans­la­cji na białko w rozwoju embrio­nal­nym minoga w okolicy jamy ustnej.

Tak jest bez wyjątku u kręgow­ców ze szczęką, co prowa­dzi do wnio­sku, że ewolu­cji szczęki towa­rzy­szyło tłumie­nie genu HoxL6.

Aby mieć pewność, że stan bezsz­czę­kowy minoga jest stanem pier­wot­nym ewolu­cyj­nie, a nie regre­sją wtórną, jak zakła­dano do początku XX wieku, podobne ekspe­ry­menty prze­pro­wa­dzono z rybami lance­to­wymi. Poka­zują one podobny wzór ekspre­sji w obsza­rze głowy, co jest zatem dobrą wska­zówką co do popraw­no­ści hipo­tezy supre­sji genów, ponie­waż ryby lance­towe są zapro­jek­to­wane zgod­nie z jesz­cze bardziej „prymi­tyw­nym”, tj. ewolu­cyj­nie bardziej pier­wot­nym sche­ma­tem niż minogi.

Jednak wyniki te nie ujaw­niły jesz­cze wszyst­kich gene­tycz­nych przy­czyn powsta­wa­nia szczęk. Raczej jest tak, że tłumie­nie HoxL6 było jedy­nie niezbęd­nym warun­kiem wstęp­nym dalszej ewolu­cji rozwoju szczęki. To, ile genów i kroków eduka­cyj­nych dopro­wa­dziło do pełnego rozwoju szczęki, będzie przed­mio­tem przy­szłych badań. [KHB]

Komentowanie jest wyłączone.