Powstawanie szczęk kręgowców

420 milionów lat
lub 102 metry przed dniem dzisiejszym

Epoka: paleo­zoik / sylur

Na początku syluru kręgowce rozwi­jają zwinne szczęki, które pozwa­lają im chwy­tać, trzy­mać i rozdrab­niać jedze­nie. Otwiera to zupeł­nie nowe możli­wości żywie­niowe dla zwier­ząt posia­da­ją­cych szczęki. Zęby powstają z łusek kost­nych i mogą sied­zieć na krawęd­ziach szczęki, w jamie ustnej lub w gardle. Rozwój ten jest tak pomyślny, że obec­nie istnieją tylko dwie bezszc­zę­kowe grupy kręgow­ców (minogi i śluzice).

Pokazany jest Dunkleo­steus.

Po zakończe­niu epoki lodow­co­wej na początku syluru panuje klimat umiar­ko­wa­nie ciepły, ze śred­nią globalną wynos­zącą około 17 °C. Stęże­nie tlenu wzrasta po raz pierwszy do 14%, podczas gdy stęże­nie dwut­lenku węgla spada poniżej 0,4%. Konty­nent Euro­ame­ryka (Laurosja) jest utwor­z­ony z mas lądo­wych Lauren­cji i Bałtyki.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.