Leimen/Gauangelloch (Badenia-Wirtembergia)

Ścieżka biegnie z połu­dnia na północ. Punkt star­towy znaj­duje się na końcu Linden­strasse przy moście nad Reil­she­imer Strasse (dla GPS: Linden­strasse 21, Leimen-Gauan­gel­loch). Punkt końcowy znaj­duje się na pozio­mie ulicy „Im Neurott” (czer­wona pinezka). Ścieżka jest pozba­wiona barier.


Infor­ma­cje na temat wycie­czek z prze­wod­ni­kiem po drodze w Leimen / Gauan­gel­loch można znaleźć tu.

Dojazd komunikacją miejską

Proszę wybrać przy­sta­nek „Gauan­gel­loch, Schwa­nen” lub „Gauan­gel­loch, Ochsen­ba­cher Straße” w celu uzyska­nia infor­ma­cji, np. w infor­ma­cji stowa­rzy­sze­nia trans­por­to­wego Rhein-Neckar (Verkehr­sver­bund Rhein-Neckar — vrn.de).

Operatorem

ścieżki ewolu­cji Leimen / Gauan­gel­loch jest stowa­rzy­sze­nie Säku­lare Huma­ni­sten · gbs Rhein-Neckar e. V.

Ilustra­cje moty­wów na tej stro­nie: Bernd Kammermeier.

Komentowanie jest wyłączone.