Szkielety wspierające i ochronne

560 milionów lat
lub 137 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: neopro­ter­o­zoik / ediakar

Z tego okresu poch­odzą pierwsze skami­e­niałości skupisk połąc­z­onych komó­rek. Dzięki łącze­niu się tworzą podstawę do podziału pracy między komór­kami i rozwoju bard­ziej złoż­onych żywych istot.
Białka struk­tu­ralne zapew­niają szybko rozwi­ja­ją­cym się isto­tom żywym formę i wspar­cie. Wbudo­wa­nie wapna w szkie­lety tworzy solidną zbroję, która nie tylko wspiera orga­nizmy, ale także zapew­nia ochronę przed urazami. Dzięki temu mogą powsta­wać większe formy życia. Powstaje wiele podsta­wo­wych planów żywych istot, które dziś nadal istnieją.

Na pierws­zym planie ilus­tracji widać trylo­bita Seleno­pel­tis buchii.

Prze­mies­zc­za­nie się mas lądo­wych w pobliżu bieguna prze­rywa cykl prze­mi­en­n­ego oblodze­nia i prze­grza­nia ziemi. Zawar­tość CO2 w atmos­ferze stabi­li­zuje się, a wraz z nią temperatura.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.