Kontakt i stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Säku­lare Huma­nis­ten – gbs Rhein-Neckar e. V.
Post­fach 1151 · 69208 Eppelheim
Tel.: 0 62 36 / 4 89 25 40
gbs-rhein-neckar.de


Współtwórcy

Ilus­tracje moty­wów: Bernd Kammermeier
Teksty: Dr. Karl-Heinz Büch­ner [KHB], Mari­anne Mauch [MM], Fried­rich Cora­dill [FC], Bernd Kammer­meier [BK]
Tłumaczenia:
— angie­l­ski: Paul Boldra
— fran­cu­ski: Mari­anne Mauch und Anne Cathe­rine Ihrig
— polski: Marek Nowakowski

Layout i grafika wekto­rowa: Mari­anne Mauch
Słupki do tablic i ich zamo­co­wa­nie: Dr. Karl-Heinz Büchner
Strona inter­netowa: Stefan Dewald, Mari­anne Mauch
Orga­ni­za­cja: Fried­rich Coradill
Public Rela­ti­ons: Dirk Winkler


Cała zawar­tość strony jest chro­niona prawem autor­skim, chyba że poch­odzi ze źródła obję­tego licen­cją Crea­tive Commons. Jeśli chcesz skor­zystać z mate­riałów, skon­tak­tuj się z nami.


Napisz do nas


    Komentowanie jest wyłączone.