Kontakt i stopka redakcyjna

Napisz do nas  Stopka redakcyjna

  Säku­lare Huma­nis­ten – gbs Rhein-Neckar e. V.
  Post­fach 1151 · 69208 Eppelheim
  Tel.: 0 62 36 / 4 89 25 40
  gbs-rhein-neckar.de


  Współtwórcy

  Ilus­tracje moty­wów: Bernd Kammermeier
  Teksty: Dr. Karl-Heinz Büch­ner [KHB], Mari­anne Mauch [MM], Fried­rich Cora­dill [FC], Bernd Kammer­meier [BK]
  Tłumaczenia:
  — angiel­ski: Paul Boldra
  — fran­cu­ski: Mari­anne Mauch und Anne Cathe­rine Ihrig
  — polski: Marek Nowakowski

  Layout i grafika wekto­rowa: Mari­anne Mauch
  Słupki do tablic i ich zamo­co­wa­nie: Dr. Karl-Heinz Büchner
  Strona inter­netowa: Stefan Dewald, Mari­anne Mauch
  Orga­ni­zacja: Fried­rich Coradill
  Public Rela­ti­ons: Dirk Winkler


  Cała zawar­tość strony jest chro­niona prawem autor­skim, chyba że pochodzi ze źródła obję­tego licen­cją Crea­tive Commons. Jeśli chcesz skor­zystać z mate­riałów, skon­tak­tuj się z nami.

  Komentowanie jest wyłączone.