Kręgowce wychodzą na ląd

375 milionów lat
lub 92 metry przed dniem dzisiejszym

Epoka: paleo­zoik / dewon

Wielok­rotne szyb­kie zmiany klimatu i niższa zawar­tość tlenu w wodzie prowadzą do trze­ciego dużego wymier­a­nia. Przy­c­zy­nia się do tego również silny wzrost wulka­nizmu, który jest praw­do­pod­ob­nie spowo­do­wany dużymi przes­un­ięciami konty­nen­tów. Dotknięte są trzy czwarte wszyst­kich gatun­ków wodnych. Płazy należące do kręgow­ców, które oddy­chają powie­trzem i mogą żyć na lądzie zdoby­wają ląd jako nowe sied­lisko. Poja­wiają się pierwsze lati­me­rie (cela­koksz­tałtne), które żyją w glębi­n­ach mórz do dziś.

Na ilus­tracji pokazany jest Tiktaa­lik roseae.

Część konty­nen­tów pokry­wają płyt­kie, ciepłe morza. Klimat jest począt­kowo ciepły, podobny do dzisie­js­zego w Euro­pie. Później regiony polarne stop­niowo się ochład­zają. Szcze­gól­nie dotknięta jest Ameryka Połud­niowa, położona blisko bieguna południowego.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.