Powstanie Ziemi

4600 milio­nów lat
lub 1122 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: hadeik


Z tego co wiemy, Ziemia ufor­mo­wała się 4,6 miliarda lat temu, wraz ze Słoń­cem i innymi plane­tami w naszym Ukła­dzie Słonecz­nym, jako świe­cąca kula ognia z chmury gazu.
W tym momen­cie sam wszech­świat ma już 9,2 miliarda lat. Gdyby zazna­czyć punkt, który repre­zen­tuje począ­tek prze­strzeni i czasu, byłby to około 2,2 km przed tą tablicą.
Ewolu­cja chemiczna zaczyna się gdzieś na drodze do następ­nej tablicy. Ozna­cza to abio­tyczne tworze­nie się więk­szych cząste­czek ze skład­ni­ków pier­wot­nej zupy. Przy następ­nej tablicy prze­cho­dzi w biolo­giczną ewolu­cję. Tam, zale­d­wie 122 metry dalej, zaczyna się rozwój życia — ewolucja.
Już 500 milio­nów lat po powsta­niu naszego Układu Słonecz­nego można wykryć pierw­sze ślady życia na Ziemi. To suge­ruje, że w odpo­wied­nich warun­kach powsta­nie życia nie jest tak niepraw­do­po­dobne, jak dawniej sądzono.

Ziemia jest bardzo gorąca. Po ustą­pie­niu bombar­do­wa­nia mete­ory­tami ochła­dza się do tego stop­nia, że na powierzchni tworzy się cienka skorupa. Wulka­nizm i wydzie­la­jące się gazy tworzą pierw­szą atmos­ferę, wciąż jednak bez tlenu. Trochę ciekłej wody skra­pla się z wydzie­la­ją­cej się pary wodnej.

Tę infor­ma­cję w prostym języku znaj­dziesz na stro­nie evokids.de.


Zgod­nie z obec­nym stanem nauki, Wszech­świat ma około 13,8 miliarda lat (13 800 milio­nów lat). W momen­cie Wiel­kiego Wybu­chu zaist­niały i zaczęły rozsze­rzać się czas, prze­strzeń i mate­ria. Ich ekspan­sja trwa do dziś.

Podsta­wowy mate­riał całej mate­rii powstał w ułamku pierw­szej sekundy po Wiel­kim Wybu­chu. Cząstki elemen­tarne stopiły się, tworząc protony i neutrony, skład­niki pierw­szych jąder atomo­wych. Po około 300 000 lat wszech­świat ostygł na tyle, że utwo­rzyły się pierw­sze stabilne atomy. Mieszanka wodoru, deuteru i helu wypeł­niła cały wszech­świat. Niere­gu­larne kompre­sje tych mas gazu utwo­rzyły jądra konden­sa­cji, w których powstały gwiazdy.

Nasz układ Słoneczny

Nasze Słońce powstało około 4,6 miliarda lat temu w wyniku kompre­sji pyłu, gazu i lodu. Otaczał ją ogromny dysk mate­rii, w którym zagę­ściły się miliony kawał­ków skał, które stopiły się ze sobą w wyniku zderzeń oraz przy­cią­gnęły i pochło­nęły mniej­sze odłamki dzięki grawitacji.

Dysk proto­pla­ne­tarny wokół młodej gwiazdy. (Źródło: NASA,   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protoplanetary_disk.jpg)

Niektóre z powsta­łych aste­roid zderzyły się i utwo­rzyły przod­ków planet, w tym proto­pla­netę Ziemi. Wpada­jące do niego mete­oryty i komety zwięk­szyły jej masę. Rozpad radio­ak­tywny i ener­gia uwol­niona podczas zderzeń spowo­do­wały powsta­nie ogrom­nego ciepła. Pod wpły­wem tego ciepła i grawi­ta­cji 4,4 miliarda lat temu meta­liczny (zawie­ra­jący żelazo) rdzeń ziemi oddzie­lił się od (zawie­ra­ją­cego krze­miany) płaszcza.

Podczas ostat­niego dużego zderze­nia powsta­ją­cej Ziemi (nazwa­nej na cześć grec­kiej bogini Gai) z ciałem niebie­skim mniej więcej wiel­ko­ści Marsa (zwanym Theia), z mate­riału wyrwa­nego i wyrzu­co­nego w prze­strzeń z Ziemi powstał Księ­życ (Luna).

Około 10 000 lat po tym wyda­rze­niu księ­życ osią­gnął obecną masę i kształt. Począt­kowo okrą­żał Ziemię po bardzo bliskiej orbi­cie (promień ok. 60 000 km), a wywo­łane przez to bardzo duże siły grawi­ta­cyjne zdefor­mo­wały oba ciała niebie­skie na kształt jajka. Silne siły tarcia w płyn­nej skale spowol­niły rota­cję obu ciał niebie­skich i zmie­niły moment pędu obro­to­wego księ­życa, tak że promień jego orbity stop­niowo wzra­stał (dziś ok. 380 000 km).

Ochło­dze­nie powierzchni Ziemi, powsta­wa­nie atmosfery

W ciągu kilku milio­nów lat po tej poważ­nej koli­zji płaszcz Ziemi zasty­gał od zewnątrz do wewnątrz. Począt­kowo cienka skorupa ziem­ska, powsta­jąca ponad wciąż plastycz­nym wnętrzem, została wielo­krot­nie roze­rwana przez uderze­nia wiel­kich mete­ory­tów i erup­cje wulkanów.

Ze względu na rosnącą siłę grawi­ta­cji gazy i para wodna wypły­wa­jące z wnętrza Ziemi zostały uchwy­cone jako pier­wotna atmos­fera. Więk­szość pary wodnej pocho­dziła z aste­roid boga­tych w wodę z zewnętrz­nych obsza­rów pasa aste­roid. Oprócz pary wodnej (80%) pier­wotna atmos­fera zawie­rała głów­nie dwutle­nek węgla (20%), siar­ko­wo­dór, metan i amoniak.

Po ochło­dze­niu poni­żej tempe­ra­tury wrze­nia wody zaczęły się ciągłe desz­cze. Deszcz i rzeki wypłu­ki­wały mine­rały ze skorupy ziem­skiej a rozpusz­czone substan­cje zbie­rały się w wyła­nia­ją­cych się oceanach. Promie­nio­wa­nie ultra­fio­le­towe i radio­ak­tywne oraz wyła­do­wa­nia atmos­fe­ryczne dopro­wa­dziły do powsta­nia rodni­ków i jonów w atmos­fe­rze, które również prze­do­stały się do oceanów i tam wraz z już obec­nymi mine­ra­łami i cząstecz­kami (takimi jak CH4, NH4, H2O, CO2 und H2S), utwo­rzyły pier­wotną zupę.

Powierzch­nia Ziemi była raczej chłodna z powodu młodego, w tamtym czasie jesz­cze słabego słońca. Atmos­fera była wolna od tlenu i dlatego nie była jesz­cze otoczona warstwą ozonową.

Wewnętrzna struk­tura dzisiej­szej Ziemi.

Nazew­nic­two warstw według składu chemicznego:
1 skorupa ziem­ska,
2 płaszcz,
3 Jądro Ziemi (3a zewnętrzne jądro Ziemi, 3b wewnętrzne jądro Ziemi)
Nazew­nic­two warstw według właści­wo­ści mechanicznych:
4 litos­fera,
5 aste­nos­fera
6 zewnętrzne jądro Ziemi,
7 wewnętrzne jądro Ziemi.
(Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth-cutaway-schematic-numbered.svg?uselang=de).

Powsta­wa­nie pierw­szych cząsteczek

Promie­nie ultra­fio­le­towe bez prze­szkód docie­rały do powierzchni Ziemi. Wraz z wyła­do­wa­niami elek­trycz­nymi dostar­czały ener­gii do tworze­nia pierw­szych więk­szych cząste­czek ze skład­ni­ków pier­wot­nej zupy. Działo się to praw­do­po­dob­nie pod ochroną małych jam skal­nych na obrze­żach pływo­wych oceanów tamtych czasów. Te pierw­sze cząsteczki abio­tyczne zawie­rały wiele amino­kwa­sów (skład­niki białek) i porfi­ryny (skład­niki hemo­glo­biny i chlo­ro­filu). Dalsze reak­cje chemiczne dopro­wa­dziły do powsta­nia cukrów i tych zasad, które do dziś biorą udział w kodo­wa­niu infor­ma­cji gene­tycz­nej, jako ważnych skład­ni­ków kwasów nukle­ino­wych. Są to procesy znane jako ewolu­cja chemiczna. Z tych cząste­czek rozwi­nęły się wciąż jesz­cze w sposób abio­tyczny makro­czą­steczki, takie jak białka, a praw­do­po­dob­nie także małe kwasy nukle­inowe (RNA).

Począ­tek ewolu­cji biolo­gicz­nej miał miej­sce praw­do­po­dob­nie około 4,1 miliarda lat temu, czyli zale­d­wie około 500 milio­nów lat po powsta­niu Ziemi. Od tego czasu można wykryć pierw­sze ślady życia na Ziemi. [MM]

Epoki geolo­giczne i czas ich trwa­nia w skró­cie (według Wikipedii).

Komentowanie jest wyłączone.