Powstanie Ziemi

4600 milionów lat
lub 1122 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: hadeik

Z tego co wiemy, Ziemia ufor­mo­wała się 4,6 mili­arda lat temu, wraz ze Słońcem i innymi planet­ami w naszym Układ­zie Słon­ecz­nym, jako świe­cąca kula ognia z chmury gazu.
W tym momen­cie sam wsze­chś­wiat ma już 9,2 mili­arda lat. Gdyby zaznac­zyć punkt, który repre­zen­tuje począ­tek prze­strzeni i czasu, byłby to około 2,2 km przed tą tablicą.
Ewolucja chemiczna zaczyna się gdzieś na drodze do następ­nej tablicy. Oznacza to abio­ty­czne twor­ze­nie się więks­zych cząs­tec­zek ze skład­ników pier­wot­nej zupy. Przy następ­nej tablicy przechodzi w biolo­giczną ewolucję. Tam, zaled­wie 122 metry dalej, zaczyna się rozwój życia — ewolucja.
Już 500 milionów lat po powsta­niu naszego Układu Słon­ecz­nego można wykryć pierwsze ślady życia na Ziemi. To suge­ruje, że w odpo­wied­nich warunk­ach powsta­nie życia nie jest tak niepraw­do­pod­obne, jak dawniej sądzono.

Ziemia jest bardzo gorąca. Po ustą­pie­niu bombar­do­wa­nia meteo­rytami ochładza się do tego stop­nia, że na powier­z­chni tworzy się cienka skorupa. Wulka­nizm i wydziel­a­jące się gazy tworzą pierwszą atmos­ferę, wciąż jednak bez tlenu. Trochę ciekłej wody skra­pla się z wydziel­a­jącej się pary wodnej.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.