Powstawanie ssaków

200 milionów lat
lub 49 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: mezozoik / jura

Niek­tóre wczesne gatunki gadów nadal ewolu­ują w ssaki. Pierws­zymi ssakami są stekowce, które przetrwały do dziś (dzio­bak austra­l­ij­ski). Ssaki są bard­ziej wszech­s­t­ronne niż gady: karmią swoje potomstwo gruc­zołami mlecz­nymi, ich futro zapew­nia im ciepło, a mózgi są bard­ziej zaawan­so­wane. To spra­wia, że są szcze­gól­nie zdolne do przy­sto­so­wy­wa­nia się w nowych warunk­ach. Jednak dino­z­aury rządzą nadal świa­tem, dlatego ssaki w tym czasie stale prowadzą nocny tryb życia.

Ilus­tracja przed­sta­wia Hadro­co­dium.

Klimat jest ciepły, nie ma dużych obszarów lodo­wych w głębi lądu. Pangea ponow­nie rozpada się w Eurame­rykę i na połud­nio­wym konty­nen­cie Gond­wanę. Na końcu jury rozpada się również Gond­wana. Podob­nie jak w tria­sie, w jurze w pobliżu biegunów prawie nie ma stałego lądu.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.