Komórki z jądrem (eukariota)

1300 milionów lat
lub 317 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: proter­o­zoik / ektas

Pod koniec tej epoki po raz pierwszy poja­wiają się komórki, które w prze­ci­wieńst­wie do bakte­rii mają prawd­ziwe jądro, w którym przechow­y­wany jest ich mate­riał gene­ty­czny. Przez to mate­riał gene­ty­czny jest chro­niony. Podział wnętrza komórki na kilka przed­ziałów umoż­li­wia również oddzie­le­nie różnych reak­cji chemicz­nych i wzbog­a­ce­nie zapasów substancji.
Pierwsze komórki tego typu to jedno­komór­kowe kras­no­rosty, które później zasied­lają ląd.

Z geolo­gicz­nego punktu widze­nia rozpo­c­zyna się formo­wa­nie super­kon­ty­nentu Rodi­nia. Podczas ektasu, który trwa 200 milionów lat, epoki lodow­cowe wystę­pują wielok­rot­nie z powodu wyczer­py­wa­nia się CO2 w atmos­ferze. Fazy te, w których masy lądowe są gęsto pokryte lodem, prze­pla­tają się z okres­ami tropikalnymi.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.