Dinozaury

235 milionów lat
lub 57 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: mezozoik / trias

Część płazów przeksz­tałca się w gady lepiej przy­sto­so­wane do życia na lądzie. Należą do nich wczesne dino­z­aury. Ogromne erup­cje wulkanów powo­dują piąte masowe wymier­a­nie 200 milionów lat temu. Ta kata­strofa zabija 50% wszyst­kich orga­niz­mów wodnych i 30% orga­niz­mów lądo­wych. W jej rezu­lta­cie dino­z­aury podbi­jają planetę.

Ilus­tracja: Bernd Kammer­meier na podsta­wie motywu „Fasci­na­tion Dino­saurs” (Ravens­bur­ger) *

Panu­jący klimat jest gorący i suchy. Pusty­nie i suche równiny są charak­te­ry­sty­czne w centrum super­kon­ty­nentu Pangea, na północy i połud­niu znaj­dują się rozle­głe obszary leśne. Bieguny są wolne od lodu. Pod koniec triasu Pangea zaczyna się rozpadać.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.