Era ssaków

65 milionów lat
lub 16 metrów przed dniem dzisiejszym

Epoka: keno­zoik / paleogen

Pod koniec kredy doch­odzi do kosmicz­nej kata­strofy. Wielki meteo­ryt uderza w Amerykę Środ­kową i praw­do­pod­ob­nie w wyniku dryfu konty­nentu w Indiach doch­odzi do maso­wych erup­cji wulkanów (Dekkan-Trapp). Nastę­puje drama­ty­czny spadek tempe­ra­tury z zamar­za­niem konty­nen­tal­nym i spad­kiem poziomu morza. W wyniku szóstego maso­wego wymier­a­nia dino­z­aury wymier­ają, z wyjąt­kiem ptaków. Wszech­s­t­ronne ssaki podbi­jają całą planetę.

Ilus­tracja Bernda Kammer­mei­era na podsta­wie obrazu Hein­ri­cha Hardera (1858–1935). Widoczne są trzy indy­js­kie słonie olbrzy­mie (Deino­t­he­rium giganteum).

Klimat jest o ok. 4 ° C ciep­le­jszy niż obec­nie, czyli subtro­pi­kalny. Poziom morza jest znacz­nie wyższy niż obec­nie, podob­nie jak zawar­tość tlenu i CO2 w powie­trzu. Flora i fauna rozprze­strze­niają się na nowym pomoście lądo­wym między Afryką a Eurazją. Zwier­zęta i rośliny rozwi­jają się w Austra­lii zupeł­nie inaczej.

Tę infor­mację w pros­tym języku znajdzi­esz na stro­nie evokids.de.


Komentowanie jest wyłączone.