Powstanie Ziemi

Z tego co wiemy, Ziemia ufor­mo­wała się 4,6 miliarda lat temu, wraz ze Słoń­cem i innymi plane­tami w naszym Ukła­dzie Słonecz­nym, jako świe­cąca kula ognia z chmury gazu. W tym momen­cie sam wszech­świat ma już 9,2 miliarda lat.

…mehr dazu

Pierwsze ślady życia

Na Ziemi, która jest jesz­cze bardzo młoda i liczy 500 milio­nów lat, ewolu­cja chemiczna zmie­nia się w biolo­giczną. Tu zaczyna się rozwój życia.

…mehr dazu

Pierwsze cyjanobakterie

Prekur­sory cyja­no­bak­te­rii (dawniej zwanych sini­cami) to pierw­sze komórki, których ślady można wykryć w starych skałach. Dzięki błonie komór­ko­wej były one już w stanie regu­lo­wać wymianę substan­cji i ener­gii z otoczeniem.

…mehr dazu

Fotosynteza

Komórki rozwi­jają zdol­ność coraz wydaj­niej­niej­szego wytwa­rza­nia ener­gii ze świa­tła słonecz­nego. Powsta­jący tlen przez miliony lat prowa­dzi jedy­nie do tworze­nia nieroz­pusz­czal­nych w wodzie soli metali w oceanach. Powstają potężne warstwy rudy odkryw­ko­wej, które nadal eksploatujemy.

…mehr dazu

Komórki z jądrem (eukariota)

Pod koniec tej epoki po raz pierw­szy poja­wiają się komórki, które w prze­ci­wień­stwie do bakte­rii mają praw­dziwe jądro, w którym prze­cho­wy­wany jest ich mate­riał genetyczny.

…mehr dazu

Szkielety wspierające i ochronne

Z tego okresu pocho­dzą pierw­sze skamie­nia­ło­ści skupisk połą­czo­nych komó­rek. Dzięki łącze­niu się tworzą podstawę do podziału pracy między komór­kami i rozwoju bardziej złożo­nych żywych istot.

…mehr dazu

Kręgowce

Zawar­tość tlenu w morzu gwał­tow­nie wzra­sta, w ciągu 5 — 10 milio­nów lat powstaje więk­szość sche­ma­tów budowy istot żywych, które istnieją do dziś. Ryby to pierw­sze żywe istoty z wewnętrz­nym szkie­le­tem i elastycz­nym kręgosłupem.

…mehr dazu

Rośliny wychodzą na ląd

Pierw­sze rośliny i owady prze­miesz­czają się na ląd, poja­wia się wiele nowych gatun­ków. Klimat jest tropi­kalny, ale rośliny zmie­niają go zasad­ni­czo: wiążą dwutle­nek węgla (gaz cieplar­niany) z atmos­fery, i tempe­ra­tura na ziemi spada. Jedno­cze­śnie wzra­sta zawar­tość tlenu w atmosferze.

…mehr dazu

Powstawanie szczęk kręgowców

Na początku syluru kręgowce rozwi­jają zwinne szczęki, które pozwa­lają im chwy­tać, trzy­mać i rozdrab­niać jedze­nie. Otwiera to zupeł­nie nowe możli­wo­ści żywie­niowe dla zwie­rząt posia­da­ją­cych szczęki.

…mehr dazu

Kręgowce wychodzą na ląd

Wielo­krotne szyb­kie zmiany klimatu i niższa zawar­tość tlenu w wodzie prowa­dzą do trze­ciego dużego wymie­ra­nia. Przy­czy­nia się do tego również silny wzrost wulka­ni­zmu, który jest praw­do­po­dob­nie spowo­do­wany dużymi prze­su­nię­ciami kontynentów.

…mehr dazu