Powstanie Ziemi

Z tego co wiemy, Ziemia ufor­mo­wała się 4,6 mili­arda lat temu, wraz ze Słońcem i innymi plane­t­ami w naszym Układ­zie Słonecz­nym, jako świecąca kula ognia z chmury gazu. W tym momen­cie sam wszechś­wiat ma już 9,2 mili­arda lat.

…mehr dazu

Pierwsze ślady życia

Na Ziemi, która jest jeszcze bardzo młoda i liczy 500 mili­onów lat, ewolucja chemiczna zmie­nia się w biolo­giczną. Tu zaczyna się rozwój życia.

…mehr dazu

Pierwsze cyjanobakterie

Prekur­sory cyja­no­bak­te­rii (dawniej zwanych sini­cami) to pierw­sze komórki, których ślady można wykryć w starych skałach. Dzięki błonie komór­ko­wej były one już w stanie regu­lo­wać wymi­anę subs­tancji i ener­gii z otoczeniem.

…mehr dazu

Fotosynteza

Komórki rozwi­jają zdol­ność coraz wyda­j­nie­j­nie­js­zego wytwarza­nia ener­gii ze świa­tła słonecz­n­ego. Powsta­jący tlen przez mili­ony lat prowadzi jedy­nie do twor­ze­nia nieroz­puszc­zal­nych w wodzie soli metali w ocea­nach. Powstają potężne warstwy rudy odkryw­ko­wej, które nadal eksploatujemy.

…mehr dazu

Komórki z jądrem (eukariota)

Pod koniec tej epoki po raz pierwszy poja­wiają się komórki, które w prze­ci­wieńst­wie do bakte­rii mają prawd­ziwe jądro, w którym przecho­wy­wany jest ich mate­riał genetyczny.

…mehr dazu

Szkielety wspierające i ochronne

Z tego okresu pochodzą pierw­sze skami­e­niałości skupisk połąc­z­onych komó­rek. Dzięki łącze­niu się tworzą podstawę do podziału pracy między komór­kami i rozwoju bard­ziej złoż­onych żywych istot.

…mehr dazu

Kręgowce

Zawar­tość tlenu w morzu gwał­tow­nie wzrasta, w ciągu 5 — 10 mili­onów lat powstaje więks­zość sche­ma­tów budowy istot żywych, które istnieją do dziś. Ryby to pierw­sze żywe istoty z wewnę­trz­nym szkie­le­tem i elas­ty­cz­nym kręgosłupem.

…mehr dazu

Rośliny wychodzą na ląd

Pierw­sze rośliny i owady prze­mie­szc­zają się na ląd, poja­wia się wiele nowych gatun­ków. Klimat jest trop­ikalny, ale rośliny zmie­niają go zasad­niczo: wiążą dwut­le­nek węgla (gaz ciep­lar­niany) z atmos­fery, i tempe­ra­tura na ziemi spada. Jedno­c­ześ­nie wzrasta zawar­tość tlenu w atmosferze.

…mehr dazu

Powstawanie szczęk kręgowców

Na początku syluru kręgowce rozwi­jają zwinne szczęki, które pozwa­lają im chwy­tać, trzy­mać i rozdrab­niać jedze­nie. Otwiera to zupeł­nie nowe możli­wości żywi­e­niowe dla zwier­ząt posia­da­ją­cych szczęki.

…mehr dazu

Kręgowce wychodzą na ląd

Wielok­rotne szyb­kie zmiany klimatu i niższa zawar­tość tlenu w wodzie prowadzą do trze­ciego dużego wymier­a­nia. Przy­c­zy­nia się do tego również silny wzrost wulka­nizmu, który jest praw­do­po­d­ob­nie spowo­do­wany dużymi przes­unięciami kontynentów.

…mehr dazu