Twoje miasto

Czy chciał­byś mieć drogę ewolu­cji również w Twoim mieście?
Chęt­nie Ci pomo­żemy! Skon­tak­tuj się z nami a prze­ślemy Ci mate­riały infor­ma­cyjne, które pomogą Tobie i Twojej społecz­no­ści w podję­ciu decy­zji o utwo­rze­niu drogi.

Orien­ta­cyjne ramy kosztów:
pobie­ramy od innych opera­to­rów opłatę licen­cyjną w wyso­ko­ści 800 euro za każdą utwo­rzoną drogę. Opłata ta w cało­ści trafia do stowa­rzy­sze­nia gbs Rhein-Neckar, więc nie trafia do Funda­cji Gior­dano Bruno. W przy­padku stowa­rzy­szeń, które są również częścią grup spon­so­ro­wa­nych przez Funda­cję Gior­dano Bruno lub mają także orien­ta­cję huma­ni­styczną, opłata ta jest obni­żona do 600 euro. Kwota ta służy jako zwrot kosz­tów wspar­cia w urzą­dza­niu dalszych tras, tworze­niu szablo­nów druku dla nowych tablic z logo odpo­wied­nich opera­to­rów, jak również na inte­gra­cję nowej loka­li­za­cji z poda­niem zaan­ga­żo­wa­nych spon­so­rów na stro­nie evolutionsweg.de

Koszty mate­ria­łowe (wspor­niki, tablice infor­ma­cyjne i druk tablic) wyno­szą zwykle około 1700 do 2000 euro i ponosi je opera­tor. Funda­menty pod kotwy grun­towe beto­nuje zazwy­czaj lokalny wydział budow­lany gminy, który z zasady jest odpo­wie­dzialny za codzienne zada­nia budowlane.

Komentowanie jest wyłączone.