Twoje miasto

Czy chciał­byś mieć drogę ewolucji również w Twoim mieście?
Chęt­nie Ci pomożemy! Skon­tak­tuj się z nami a prześ­lemy Ci mate­riały infor­ma­cy­jne, które pomogą Tobie i Twojej społecz­ności w podjęciu decyzji o utwor­ze­niu drogi.

Orient­a­cy­jne ramy kosztów:
pobier­amy od innych opera­torów opłatę licen­cy­jną w wyso­kości 800 euro za każdą utwor­zoną drogę. Opłata ta w całości trafia do stowar­zy­sze­nia gbs Rhein-Neckar, więc nie trafia do Fund­acji Giord­ano Bruno. W przy­padku stowar­zy­szeń, które są również częścią grup spon­sor­owanych przez Fund­ację Giord­ano Bruno lub mają także orient­ację huma­nis­ty­czną, opłata ta jest obniżona do 600 euro. Kwota ta służy jako zwrot kosz­tów wspar­cia w urząd­za­niu dals­zych tras, twor­ze­niu szablonów druku dla nowych tablic z logo odpo­wied­nich opera­torów, jak również na inte­grację nowej loka­li­zacji z poda­niem zaan­gażo­wanych spon­sorów na stro­nie evolutionsweg.de

Koszty mate­riałowe (wspor­niki, tablice infor­ma­cy­jne i druk tablic) wynoszą zwykle około 1700 do 2000 euro i ponosi je opera­tor. Funda­menty pod kotwy grun­towe beto­nuje zazwy­c­zaj lokalny wydział budow­lany gminy, który z zasady jest odpo­wied­zi­alny za codzi­enne zada­nia budowlane.

Komentowanie jest wyłączone.