Jak funkcjonuje właściwie ewolucja?

Ewolucja opisuje zmianę gatun­ków w czasie. Aż do połowy XIX wieku pano­wało prze­kona­nie, że wszyst­kie rodzaje istot żyją­cych na Ziemi „zawsze” istniały na ziemi i oprócz drob­nych zmien­ności są niez­mi­enne. W 1859 roku Karol Darwin opubli­ko­wał swoje epokowe dzieło „O powsta­wa­niu gatun­ków”, w którym przedsta­wił swoją teorię pochod­ze­nia gatun­ków, która po drob­nych popraw­kach nadal obowią­zuje. Mutacje prowadzą do zmian cech Mate­riał gene­ty­czny wszyst­kich żywych istot podlega ciągłym niewiel­kim zmia­nom. Jeśli mnoży…

…mehr dazu

Metody określania wieku

Istnieje wiele metod określa­nia wieku obiek­tów, takich jak arte­fakty (tj. przedmioty wytwor­zone przez czło­wieka), złoża minerałów lub subs­tancji orga­nicz­nych lub skami­e­niałości. Zasad­niczo dzieli się je na względne i bezwz­ględne okreś­le­nia wieku. Przy każdym okreś­le­niu wieku wyniki są wery­fi­kowane innymi meto­dami w celu wykrycia sprzecz­ności, a tym samym wykluc­ze­nia błędów. Stra­ty­gra­fia Ta metoda opiera się na prawie stra­ty­gra­fii. Jest to nauka o kole­j­ności i kontekstu warstw w archeo­lo­gii lub pale­on­to­lo­gii. Wynika…

…mehr dazu

Zegar molekularny

Zegar mole­ku­larny to metoda wykor­zys­tu­jąca liczbę mutacji w geno­mie dwóch blisko spokrew­nionych gatun­ków, aby okreś­lić czas, w którym te dwa gatunki oddziel­iły się od siebie w drze­wie genea­lo­gicz­nym. Podsta­wo­wym warun­kiem tej koncep­cji jest założe­nie, że życie na ziemi jest mono­file­ty­czne, tj. że całe życie na ziemi pochodzi od tej samej pier­wot­nej żywej istoty. Oznacza to, że dla dowol­nych dwóch żywych istot zawsze istnieje wspólny przo­dek, z którego te żywe istoty…

…mehr dazu