Jak funkcjonuje właściwie ewolucja?

Ewolu­cja opisuje zmianę gatun­ków w czasie. Aż do połowy XIX wieku pano­wało prze­ko­na­nie, że wszyst­kie rodzaje istot żyją­cych na Ziemi „zawsze” istniały na ziemi i oprócz drob­nych zmien­no­ści są niezmienne. W 1859 roku Karol Darwin opubli­ko­wał swoje epokowe dzieło „O powsta­wa­niu gatun­ków”, w którym przed­sta­wił swoją teorię pocho­dze­nia gatun­ków, która po drob­nych popraw­kach nadal obowią­zuje. Muta­cje prowa­dzą do zmian cech Mate­riał gene­tyczny wszyst­kich żywych istot podlega ciągłym niewiel­kim zmia­nom. Jeśli mnoży…

…mehr dazu

Metody określania wieku

Istnieje wiele metod okre­śla­nia wieku obiek­tów, takich jak arte­fakty (tj. przed­mioty wytwo­rzone przez czło­wieka), złoża mine­ra­łów lub substan­cji orga­nicz­nych lub skamie­nia­ło­ści. Zasad­ni­czo dzieli się je na względne i bezwzględne okre­śle­nia wieku. Przy każdym okre­śle­niu wieku wyniki są wery­fi­ko­wane innymi meto­dami w celu wykry­cia sprzecz­no­ści, a tym samym wyklu­cze­nia błędów. Stra­ty­gra­fia Ta metoda opiera się na prawie stra­ty­gra­fii. Jest to nauka o kolej­no­ści i kontek­stu warstw w arche­olo­gii lub pale­on­to­lo­gii. Wynika…

…mehr dazu

Zegar molekularny

Zegar mole­ku­larny to metoda wyko­rzy­stu­jąca liczbę muta­cji w geno­mie dwóch blisko spokrew­nio­nych gatun­ków, aby okre­ślić czas, w którym te dwa gatunki oddzie­liły się od siebie w drze­wie gene­alo­gicz­nym. Podsta­wo­wym warun­kiem tej koncep­cji jest zało­że­nie, że życie na ziemi jest mono­fi­le­tyczne, tj. że całe życie na ziemi pocho­dzi od tej samej pier­wot­nej żywej istoty. Ozna­cza to, że dla dowol­nych dwóch żywych istot zawsze istnieje wspólny przo­dek, z którego te żywe istoty…

…mehr dazu