Szkielet nośny roślin

Rośliny tworzą stabilną substan­cję ligninę jako mate­riał do budowy struk­tur nośnych i ochron­nych. Ten skład­nik drewna umoż­li­wia rośli­nom bardzo wysoki wzrost.

…mehr dazu

Degradacja szkieletów roślin

Niektóre grzyby rozwi­jają zdol­ność rozkła­da­nia ligniny. Erup­cje wulka­nów, pożary węgla na dużą skalę i rozpad ligniny obni­żają poziom tlenu i zwięk­szają zawar­tość dwutlenku węgla w atmosferze.

…mehr dazu

Dinozaury

Część płazów prze­kształca się w gady lepiej przy­sto­so­wane do życia na lądzie. Należą do nich wcze­sne dinozaury.

…mehr dazu

Powstawanie ssaków

Niektóre wcze­sne gatunki gadów nadal ewolu­ują w ssaki. Pierw­szymi ssakami są stekowce, które prze­trwały do dziś (dzio­bak australijski).

…mehr dazu

Rośliny kwitnące

Rozwój roślin kwit­ną­cych rozpo­czął się praw­do­po­dob­nie około 200 milio­nów lat temu, kiedy niektóre rośliny zwie­lo­krot­niły cały swój mate­riał genetyczny.

…mehr dazu

Era ssaków

Pod koniec kredy docho­dzi do kosmicz­nej kata­strofy. Wielki mete­oryt uderza w Amerykę Środ­kową i praw­do­po­dob­nie w wyniku dryfu konty­nentu w Indiach docho­dzi do maso­wych erup­cji wulka­nów (Dekkan-Trapp). W wyniku szóstego maso­wego wymie­ra­nia dino­zaury wymie­rają, z wyjąt­kiem ptaków. Wszech­stronne ssaki podbi­jają całą planetę.

…mehr dazu

Człowiekowate (hominid)

Grupa ssaków ewolu­uje w Afryce w aktywne w dzień małpy człe­ko­kształtne. Są one przod­kami wszyst­kich żyją­cych dziś gibo­nów i małp człe­ko­kształt­nych, a tym samym przod­kami wszyst­kich ludzi.

…mehr dazu

Ludzie (homininy)

Przod­ko­wie współ­cze­snych ludzi i wszy­scy ich wymarli krewni, którzy również byli już ludźmi, oddzie­lają się od linii rodo­wej czło­wie­ko­wa­tych w Afryce. Do tego momentu można prze­śle­dzić wspólne drzewo gene­alo­giczne wszyst­kich ludzi.

…mehr dazu

Współcześni ludzie (Homo sapiens)

Jeden z wcze­śniej­szych gatun­ków ludzi (Homo erec­tus) wędruje do Europy 200 000 lat temu, gdzie rozwija się w nean­der­tal­czyka. Nato­miast w Afryce wyła­niają się z niego współ­cze­śni ludzie (Homo sapiens), którzy przy­by­wają do Europy 40 000 lat temu.

…mehr dazu