Szkielet nośny roślin

Rośliny tworzą stabilną subs­tancję lign­inę jako mate­riał do budowy struk­tur nośnych i ochron­nych. Ten skład­nik drewna umoż­li­wia rośli­nom bardzo wysoki wzrost.

…mehr dazu

Degradacja szkieletów roślin

Niek­tóre grzyby rozwi­jają zdol­ność rozkła­da­nia lign­iny. Erup­cje wulkanów, pożary węgla na dużą skalę i rozpad lign­iny obniżają poziom tlenu i zwięks­zają zawar­tość dwut­lenku węgla w atmosferze.

…mehr dazu

Dinozaury

Część płazów przeksz­tałca się w gady lepiej przy­sto­so­wane do życia na lądzie. Należą do nich wczesne dinozaury.

…mehr dazu

Powstawanie ssaków

Niek­tóre wczesne gatunki gadów nadal ewolu­ują w ssaki. Pierws­zymi ssakami są stekowce, które przetrwały do dziś (dzio­bak australijski).

…mehr dazu

Rośliny kwitnące

Rozwój roślin kwit­ną­cych rozpo­c­zął się praw­do­pod­ob­nie około 200 milionów lat temu, kiedy niek­tóre rośliny zwie­lok­rot­niły cały swój mate­riał genetyczny.

…mehr dazu

Era ssaków

Pod koniec kredy doch­odzi do kosmicz­nej kata­strofy. Wielki meteo­ryt uderza w Amerykę Środ­kową i praw­do­pod­ob­nie w wyniku dryfu konty­nentu w Indiach doch­odzi do maso­wych erup­cji wulkanów (Dekkan-Trapp). W wyniku szóstego maso­wego wymier­a­nia dino­z­aury wymier­ają, z wyjąt­kiem ptaków. Wszech­s­t­ronne ssaki podbi­jają całą planetę.

…mehr dazu

Człowiekowate (hominid)

Grupa ssaków ewolu­uje w Afryce w aktywne w dzień małpy człe­koksz­tałtne. Są one przod­kami wszyst­kich żyją­cych dziś gibonów i małp człe­koksz­tałt­nych, a tym samym przod­kami wszyst­kich ludzi.

…mehr dazu

Ludzie (homininy)

Przod­ko­wie współc­zes­nych ludzi i wszyscy ich wymarli krewni, którzy również byli już ludźmi, oddziel­ają się od linii rodo­wej czło­wie­ko­wa­tych w Afryce. Do tego momentu można prześ­led­zić wspólne drzewo genea­lo­giczne wszyst­kich ludzi.

…mehr dazu

Współcześni ludzie (Homo sapiens)

Jeden z wcześ­nie­js­zych gatun­ków ludzi (Homo erec­tus) wędruje do Europy 200 000 lat temu, gdzie rozwija się w nean­der­tal­c­zyka. Nato­mi­ast w Afryce wyła­niają się z niego współc­ześni ludzie (Homo sapi­ens), którzy przy­by­wają do Europy 40 000 lat temu.

…mehr dazu