Potporni kostur biljaka

350 mili­juna godina
ili 85 metara do danas

Geološko razdo­blje: Paleo­zoik / Karbon

Biljke stva­raju stabilnu tvar lignin kao potporu i zaštitu. Ova tvar omogućuje bilj­kama vrlo visok rast. Mikro­or­ga­nizmi ga nisu mogli razgra­diti dugo vremena. Biljke ne trunu, nego se pret­va­raju u ugljen.
Sadržaj CO2 u zraku se sman­juje, sadržaj kisika raste. Stoga kukci mogu narasti vrlo veliki i nasel­ja­vati novo­nastale šume.

Eurame­rika (Lauru­sija) i Gond­vana se sudar­aju i stva­raju novi super­kon­ti­nent Pangeu. U Eurame­rici prevla­da­vaju trop­ski uvjeti, dok su kopnene mase na Južnom polu prekri­vene sve debljim slojem leda. Stva­ranje leda uzro­kuje pad razine mora.

Comments are closed.