Doba sisavaca

65 mili­juna godina
ili 16 metara od danas

Geološko razdo­blje: Keno­zoik / Paleogen

Na kraju Krede događa se kozmička kata­strofa. Meteo­rit pogađa Srednju Ameriku i, vjero­jatno kao rezu­ltat pomi­c­anja konti­ne­nata, u Indiji se događaju masivne vulkanske erup­cije (Dekkan-Trapp). Nakon toga slijedi drama­tičan pad tempe­ra­ture s konti­nen­tal­nim smrza­van­jem i padom razine mora. U šestom masov­nom izumi­ranju koje je time izazvano, nestaju dino­sauri — s izuzet­kom ptica. Svestrani sisavci osva­jaju čitav planet.

Klima je za prib­ližno 4°C toplija nego danas, tj. suptropska je. Razina mora je znatno viša nego danas, kao i sadržaj kisika i CO2 u zraku. Biljni i živo­tin­j­ski svijet proši­rio se novim kopnenim mostom između Afrike i Euro­a­zije. Živo­tinje i biljke u Austra­liji razvi­jaju se potpuno drugačije.

Comments are closed.