Prijelaz biljaka na kopno

450 mili­juna godina
ili 110 metara do danas

Geološko razdo­blje: Paleo­zoik / Ordovicij

Prve biljke i insekti osva­jaju zemlju, pojavljuju se mnoge nove vrste. Klima je tropska, ali biljke je iz temelja mijenjaju.
Iz atmos­fere biljke vežu ugljični dioksid (stak­le­nički plin), a tempe­ra­tura na Zemlji pada. Istod­obno se povećava sadržaj kisika u atmos­feri. Mijenja se i kemija mora. Glavni konti­nent Gond­vana prelazi preko Južnog pola. Sve to zajedno pokreće drugo veliko izumi­ranje vrsta u povi­jesti Zemlje.

Super­kon­ti­nent Gond­vana tvori veliku kopnenu masu na južnoj hemis­feri. Dalje na sjeveru, prib­liža­vaju se Lauren­cija i Baltika. Veliki dije­lovi konti­ne­nata u početku su prekri­veni toplim, plitkim morem. Među­tim, pad tempe­ra­ture uzro­ko­van bilj­nim meta­bo­liz­mom dovodi do novog lede­nog doba.

Comments are closed.