Prvi tragovi života

4100 mili­juna godina
ili 1000 metara do danas

Geološko razdo­blje: Hadij

Na Zemlji, koja je s 500 mili­juna godina još uvijek vrlo mlada, kemijska evolu­cija mijenja se u biološku. Tu započinje razvoj života.
Život nastaje u vodi i tamo se i širi. Iskon­ske stanice počinju se množiti. Svoj genet­ski sastav prenose na svoje potomstvo. Povre­meno se mijen­jaju i podložne su prirod­nom odabiru.
Dok šetate od table do table, pokušajte shva­titi koliko je neza­mis­livo dugo 4100 mili­juna godina.

Comments are closed.