Nastajanje Zemlje

4600 mili­juna godina
ili 1122 metra do danas

Geološko razdo­blje: Hadij

Koliko znamo, Zemlja je nastala prije 4,6 mili­jardi godina, zajedno sa Suncem i ostalim planetima u našem Sunče­vom sustavu, kao užarena vatrena kugla iz oblaka plina.
U ovom je trenutku svemir star 9,2 mili­jarde godina. Ako biste označili točku koja pred­s­tavlja poče­tak prostora i vremena, bilo bi to oko 2,2 km prije ovog znaka.
Kemijska evolu­cija započinje negdje na putu do slje­deće table. Radi se o abiots­kom stva­ranju većih mole­kula iz kompo­nenata iskon­ske juhe. Na slje­dećoj tabli prelazi u biološku evolu­ciju. Na udal­jen­osti od samo 122 metra započinje razvoj života — evolucija.
Već 500 mili­juna godina nakon formi­ranja našeg Sunče­vog sustava mogu se otkriti prvi tragovi života na Zemlji. To suger­ira da nasta­nak života u prik­lad­nim uvje­tima nije tako nemo­guć, kao što se to dugo vremena pretpostavljalo.

Zemlja je izuzetno vruća. Nakon smiri­vanja bombar­d­iranja meteo­rita hladi se do te mjere da nastaje tanka kora. Vulka­nizam i ispuš­tanje plinova stva­raju prvu atmos­feru, koja je još uvijek bez kisika. Nešto tekuće vode konden­zira se zbog ispuš­tanja vodene pare.

Comments are closed.