Lauf a. d. Pegnitz (Bawaria)

Ścieżka dydak­ty­czna doty­c­ząca ewolucji w Lauf opiera się na innej koncep­cji dydak­ty­cz­nej, nie zawi­era tablic i ilus­tracji opisanych tutaj punk­tów na drodze, a także jest znacz­nie krótsza. Niem­niej jednak ścieżka ta opisuje również w więks­zości te same wydar­zenia i rozwój natury, dlatego należy tu zwrócić nań uwagę.

Ścieżka powstała w ramach semi­na­rium „Wielki Wybuch — epoka kami­e­nia — model świata: spra­wiamy, że nauka staje się zrozu­mi­ała” w latach 2015–2017.

http://www.physik.de.rs/schule/evolution

Histo­ria zaczęła się 13,8 mili­arda lat temu wraz z powsta­niem kosmosu, fizy­czną ewolucją, a po ewolucji biolo­gicz­nej wykracza poza teraź­nie­js­zość. Czas od Wiel­kiego Wybu­chu jest przes­ka­lowany lini­owo na odle­głość 276 metrów: jeden metr odpo­wiada 50 mili­o­nom lat.

Ta ewolu­cy­jna ścieżka jest „prak­ty­czna”, to znaczy inter­ak­tyw­nie angażuje odwied­za­ją­cych: dopa­so­wu­jąc elementy ukła­danki, odkry­wają oni dla siebie prawi­dłową sekwen­cję lub związki przyczynowe.

Tablice są usta­wione w 91207 Lauf nad rzeką Pegnitz na północ od Akade­mii Federal­nej Agen­cji Pracy.

Komentowanie jest wyłączone.