Stanice s jezgrom (eukarioti)

1300 mili­juna godina
ili 317 metara do danas

Geološko razdo­blje: Proter­o­zoik / Ektazij

Pred kraj ovog razdo­blja prvi se put pojavljuju stanice koje, za razliku od bakterija, imaju stvarnu staničnu jezgru u kojoj je pohr­an­jena njihova genetska sups­tanca. To štiti genet­ski materi­jal. Podjela unut­rašn­jo­sti stanice u neko­liko odjel­jaka također omogućuje razdva­janje različi­tih kemijs­kih reak­cija, kao i obogaći­vanje pohr­an­je­nog materijala.
Prve stanice koje pripa­daju ovoj vrsti su jedno­sta­nične crvene alge koje će kasnije kolo­ni­z­i­rati i Zemlju.

Geološki započinje stva­ranje super­kon­ti­nenta Rodi­nije. Tije­kom ekta­zija, koji traje 200 mili­juna godina, ledena se doba ponavl­jaju usli­jed iscrpljivanja CO2 u atmos­feri. Te se faze, u kojima su kopnene mase prekri­vene debelim ledom, izmjen­juju s trops­kim razdobljima.

Comments are closed.