Potporni i zaštitni kosturi

560 mili­juna godina
ili 137 metara do danas

Geološko razdo­blje: Neopro­ter­o­zoik / Edijakarij

Iz ovog razdo­blja potječu prvi fosili naku­pina pove­za­nih stanica. Međus­ob­nom pove­zanošću stanice utemel­juju podjelu rada, razvi­ja­jući se u slože­nija živa bića.
Živim bićima, koja se brzo razvi­jaju, struk­turni prote­ini daju oblik i potporu. Skla­diš­tenje vapna u kosturima stvara čvrsti oklop, koji ne samo da podu­pire orga­nizme, nego omogućuje i zaštitu od ozljeda. Tako mogu nastajati veći oblici živih bića. Stvor­eni su mnogi osnovni nacrti živih bića koji postoje i danas.

Pomi­c­anje kopnenih masa u blizini polova prekida ciklus izmje­nič­nog zaleđi­vanja i pregri­ja­vanja zemlje.
Sadržaj CO2 u atmos­feri se stabi­li­z­ira, a time i temperatura.

Comments are closed.