Dinosauri

235 mili­juna godina
ili 57 metara do danas

Geološko razdo­blje: Mezozoik / Trijas

Neki od vodo­ze­maca razvi­jaju se u gmazove koji su pril­agođe­niji životu na kopnu. Tu se ubra­jaju rani dino­sauri. Ogromne erup­cije vulkana izazvale su peto masovno izumi­ranje prije 200 mili­juna godina. U toj kata­strofi izumire 50% svih vodenih i 30% kopnenih orga­niz­ama i kao rezu­ltat toga, dino­sauri osva­jaju planet.

Klima je vruća i suha. Pustinje i suhe ravnice karak­te­ri­z­i­raju sredi­šte super­kon­ti­nenta Pangee, na sjeveru i jugu nalaze se prost­rana šumska područja. Polovi su bez leda. Na kraju Trijasa Pangea se počinje raspadati.

Comments are closed.