Moderni ljudi (Homo sapiens)

0,2 mili­juna godina
ili 5 cm do danas

Geološko razdo­blje: Keno­zoik / Kvartar

Jedna od prethod­nih vrsta ljudi (Homo erec­tus) emigri­rala je u Europu prije
200 000 godina, gdje se razvila u nean­der­talca. U Africi su iz nje nastali moderni ljudi (Homo sapi­ens), koji su u Europu došli prije 40 000 godina. Svojim alatima i spos­ob­nošću upra­vl­janja vatrom, osvo­jili su zemlju i postali današnja ljudska bića. Ta ljudska bića uvelike mijen­jaju okoliš i vjeruje se da prido­nose sedmom veli­kom masov­nom izumi­ranju u povi­jesti Zemlje.

Niska razina mora omogućila je kolo­ni­za­ciju Austra­lije iz Papue Nove Gvineje prije oko 65 000 godina. Prije otprilike oko 15 000 godina povlačenje leda na američ­kom konti­nentu omogućilo je njegovo nasel­ja­vanje kroz Beringov tjes­nac. Danas se zbog global­nog prometa živo­tinje i biljke raspro­st­ran­juju po cijelom svijetu.

Comments are closed.