Ljudi (hominini)

7 mili­juna godina
ili 1,6 metara do danas

Geološko razdo­blje: Keno­zoik / Neogen-Miocen

Preci moder­nih ljudi i svi njihovi izumrli rođaci, koji su također bili ljudi, odva­jaju su od loze veli­kih čovje­ko­li­kih majmuna u Africi. Do ove točke može se pratiti zajed­ničko obitel­jsko stablo svih ljudi. Tu spadaju na pr. Austra­lo­pi­the­cus afaren­sis (Lucy), Homo rudol­fen­sis, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo nean­dertha­len­sis i mnogi drugi.
Današnji ljud­ski razvoj započinje u Africi. U neko­liko se valova širi u Aziju i Europu. Pritom se stanov­ništvo uvijek iznova pomiješa.

Položaj konti­ne­nata, jedan u odnosu na drugog, u osnovi odgo­vara današn­jem stanju. Klima­tski uvjeti promi­je­nili su se samo lokalno.

Comments are closed.