Prijelaz kralježnjaka na kopno

375 mili­juna godina
ili 92 metra do danas

Geološko razdo­blje: Paleo­zoik / Devon

Više­struke brze prom­jene klime i niži sadržaj kisika u vodi dovode do trećeg veli­kog izumi­ranja. Tome prido­nosi i snažan porast vulka­nizma, koji je vjero­jatno uzro­ko­van velikim pomi­c­an­jima konti­ne­nata. Pogođene su tri četvrtine svih vrsta koje žive u vodi. Vodo­zemci — kral­ježn­jaci koji udišu zrak i mogu živjeti na kopnu svoje novo stanište pronal­aze na zemlji. Pojavljuje se prvi koela­kant (riba) – one postoje i danas.

Plitko i toplo more pokriva dije­love konti­ne­nata. Klima je u početku topla, slična današn­joj u Europi. Kasnije se polarna područja postupno hlade. Time je posebno pogođena Južna Amerika, koja leži blizu Južnog pola.

Comments are closed.