Prve cijanobakterije

Prije 3500 mili­juna godina
ili 854 metra do danas

Geološko razdo­blje: Arhaik

Preteče cija­no­bak­terija (ranije zvane plavo­zelene alge) prve su stanice, čiji se tragovi mogu otkriti u starim stijenama.
Kroz staničnu membranu već su mogle regu­li­rati razmjenu tvari i ener­gije sa svojom okolinom.
Od tada se mogu otkriti i naslage vapna (stroma­to­liti) drugih mikroorganizama.

Ugljični dioksid, izvorno pris­utan u atmos­feri, otapa se u oceanima i tamo se koristi za stva­ranje biomase.
To znači da se atmos­fera gotovo u potpunosti sastoji od dušika. Kisik još nije pris­utan pa tako ne postoji ni ozon­ski sloj koji štiti od UV zraka. U tom razdo­blju mogao je nastati prvi super­kon­ti­nent, Ur.

Comments are closed.