Nastanak sisavaca

200 mili­juna godina
ili 49 metara od danas

Geološko razdo­blje: Mezozoik / Jura

Neke vrste ranih gmazova nastavl­jaju evolu­ciju u sisavce. Prvi sisavci su mono­tremi, od kojih su neki preži­v­jeli do danas (čudno­vati klju­naš). Sisavci su svestra­niji od gmazova: svoje potomstvo hrane mliječ­nim žlijez­dama, krzno ih grije, mozak im je napred­niji. To ih čini posebno pril­agodljiv­ima. Među­tim, dino­sauri vladaju svije­tom, zbog čega su sisavci u to vrijeme aktivni noću.

Klima je topla, u unut­rašn­jo­sti nema veli­kih ledenih površina. Pangea se ponovno raspada u Eurame­riku i veliki južni konti­nent Gond­vanu. Na kraju Jure, Gond­vana se također raspada. Kao što je bio slučaj tije­kom Trijasa, u Juri u blizini polova jedva da postoji čvrsta zemlja.

Comments are closed.