Početna

Ovaj poučni Put evolu­cije pred­s­tavlja najvaž­nije faze u 4100 mili­juna godina dugoj povi­jesti života na zemlji. Put je dugačak 1000 m, poče­vši od prvih tragova života pa do danas.
Svih ovih 20 razvo­j­nih epoha temelji se na fosil­nim nala­zima koji govore o najvaž­ni­jim razvo­j­nim stupnje­vima i događa­jima veli­kog i razno­liko razgra­na­tog evolu­c­ijs­kog stabla, koje je obli­ko­valo naš svijet kakav danas nala­zimo i bez kojeg mi, ljudi, ne bismo mogli posto­jati ovdje na Zemlji.
Svakim kora­kom možete osje­titi koliko je vremena trebalo životu na Zemlji sve dok, prije rela­tivno krat­kog vremena, nismo nastali mi ljudi, stvor­enja koja su mogla graditi pira­mide i letjeti na Mjesec.

Sa svakim metrom, sa svakim velikim kora­kom prela­zite dobrih 4 mili­juna godina. Svaki mili­me­tar odgo­vara otprilike 4000 godina, tj. vremenu koje je prošlo od izgradnje pira­mida u Egiptu do danas.
Ovu poučnu stazu osmis­lilo je njemačko udruženje Säku­lare Huma­nis­ten — gbs-Rhein-Neckar iz Eppel­heima, Njemačka.

Comments are closed.